Menu

‘Różnorodność’ – aktualny priorytet tematyczny PNWM na lata 2017-2019

Rozwijanie wśród młodzieży postawy otwartości oraz zrozumienia dla odmienności – to główne przesłanie nowego priorytetu tematycznego działalności programowej PNWM. Dostrzeganie i uznawanie różnorodności, poszanowanie odmiennych poglądów i postaw życiowych, otwartość i tolerancja to bowiem zagadnienia aktualne w debacie społecznej w Europie, a tym samym w międzynarodowej wymianie młodzieży. 

 

Polsko-niemieckie spotkania dają młodzieży możliwość odkrywania podobieństw i różnic, poszerzają perspektywę i stanowią zachętę do tego, by dostrzegać i szanować to, co własne i obce. Stwarzają przestrzeń do refleksji nad własną tożsamością. W ramach priorytetu tematycznego “Różnorodność” PNWM pragnie włączyć się w działania na rzecz zrozumienia, czym jest różnorodność i jakie ma znaczenie dla budowania otwartego społeczeństwa i pokojowych relacji w Europie i na świecie. 

Cele

Działania PNWM poświęcone tematowi „Różnorodność” mają na celu m.in.: 

  • włączanie i większą partycypację w projektach wymiany młodzieży osób z grup defaworyzowanych oraz z utrudnionym dostępem do międzynarodowej wymiany młodzieży;
  • budowanie i umacnianie sieci partnerstw pomiędzy organizacjami, które działają na rzecz różnorodności w obu krajach. Zachęcanie do dialogu i wymiany doświadczeń w temacie różnorodności oraz realizowania projektów partnerskich na rzecz polsko-niemieckiej wymiany młodzieży;
  • poszerzanie wiedzy i rozwój umiejętności metodycznych organizatorów polsko-niemieckich spotkań młodzieży w zakresie edukacji na rzecz różnorodności; opracowanie materiałów metodycznych uwzględniających specyfikę polsko-niemieckiej wymiany młodzieży;
  • pokazywanie dobrych praktyk i projektów polsko-niemieckiej wymiany młodzieży, które wspierają dialog, różnorodność i partycypację uczestników z wszystkich środowisk. 

Tematy i projekty

Nowy priorytet tematyczny PNWM ma inspirować i zachęcać organizatorów spotkań młodzieży do podejmowania tematyki związanej z różnorodnością podczas polsko-niemieckich i trójstronnych projektów. W latach 2017-2019 PNWM planuje szereg działań, projektów i inicjatyw, które z jednej strony stworzą przestrzeń do wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy organizacjami partnerskimi, a z drugiej wyposażą je w wiedzę i metody pracy w tym temacie. 

Projekty zaplanowane w 2017 roku:

  • maj, Warszawa: spotkanie sieciujące dla trenerów i przedstawicieli organizacji aktywnie działających w obszarze edukacji na rzecz różnorodności;
  • maj: ogłoszenie konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży “Razem w Europie. Jeden cel” (nabór do 20 września);
  • czerwiec, Krzyżowa: projekt wolontariuszy PNWM “Żywa Biblioteka”;
  • wrzesień, Bonn: Konferencja “Dialog międzyreligijny”.

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW