Menu

Inne sposoby dofinansowania przez PNWM

Ciągle pracujemy nad optymalizacją i rozwojem nowych sposobów dofinansowania projektów. Obecnie proponujemy naszym wnioskodawcom formę dotacji „4x3 - prosta sprawa!".

Małe projekty „4x3 - prosta sprawa!"

Jak to działa?

„4x3 - prosta sprawa!" umożliwia dotowanie małych projektów, które nie są standardowymi spotkaniami młodzieży i nie mogły dotąd otrzymać dotacji wg stawek zryczałtowanych. „4x3" oznacza w tym wypadku kwotę 3333 zł. Składa się na nią maksymalna dotacja PNWM na jeden projekt w wysokości 3000 zł przy minimalnym udziale własnym wynoszącym 333 zł. Czyli muszą Państwo sami wyłożyć wkład własny w wysokości co najmniej 10% kosztów.

 

Przykładami typowych projektów „4x3" są:

 • koncerty,
 • wystawy,
 • publikacje dla młodzieży.

 

Jak złożyć wniosek?

W przypadku wnioskowania o dofinansowanie „4x3 - prosta sprawa!" nie potrzebują Państwo żadnych formularzy. Wystarczy, że napisany przez Państwa wniosek będzie zawierać następujące informacje:

 

 • dokładny opis projektu: cel i grupa docelowa, metody, tematy, przydatność dla polsko-niemieckiej wymiany młodzieży;
 • odniesienie projektu bezpośrednio do polsko-niemieckiej wymiany młodzieży;
 • dokładny harmonogram czasowy, kosztorys i plan finansowania.

 

W rozliczeniu projektu w ramach „4x3 - prosta sprawa!" należy uwzględnić wszystkie wydatki i źródła finansowania, abyśmy mogli je sprawdzić.

 

Program wsparcia dla Saksonii „Dziecko spotyka Kind“

W oparciu o formę dotacji „4x3 - prosta sprawa!" razem z Saksońską Placówką ds. Wczesnej Nauki Języków Krajów Sąsiedzkich z Görlitz (Sächsischee Landesstelle für frühe nachbarsprachige Bildung, LaNa) przygotowaliśmy program wsparcia „Dziecko spotyka Kind”. W jego ramach saksońskie przedszkola, centra rodzinne i inicjatywy rodzicielskie mogą ubiegać się o dotację do transgranicznych projektów w obszarze przedszkolnym. 

Przedmiot wsparcia:

 • projekty, które umożliwiają regularne i trwałe spotkania dzieci z Polski i z Niemiec,
 • wymiana fachowa: transgraniczna wymiana doświadczeń oraz spotkania robocze polskich i niemieckich pedagogów przedszkolnych,
 • projekty promujące kulturę i język kraju sąsiedzkiego (mające charakter spotkana dzieci z Polski i z Niemiec),
 • „produkty” spotkań dzieci, które popularyzują ideę wymiany dzieci i docierają do kręgu odbiorców wyraźnie wykraczającego poza krąg osób zaangażowanych w sam projekt (np. publikacje, wystawy, gry wspierające dwujęzyczność, koncerty).

 

Od 2017 roku działania te koordynuje i wspiera Sächsische Landesstelle für frühe nachbarsprachige Bildung (LaNa).

 

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w ulotce w prawej kolumnie.

Dotacje do publikacji

Wspieramy finansowo publikacje na różnych nośnikach i w różnych formatach (książki, DVD, strony internetowe itp.) odnoszące się do polsko-niemieckiej wymiany młodzieży.

 

Mogą one zachęcać do organizowania spotkań i uczestnictwa w nich, zawierać wskazówki metodyczne dla animatorów wymian lub też upowszechniać informacje przydatne podczas podróży do kraju sąsiada. Nie ma znaczenia, czy autorem są specjaliści z wybranych dziedzin, czy sama młodzież.

Kryteria uzyskania dotacji

 • Publikacja odnosi się jednoznacznie do polsko-niemieckiej wymiany młodzieży i służy jej idei.
 • Sporządzony opis projektu jest szczegółowy i zawiera dokładny harmonogram czasowy, plan kosztów i finansowania.

Sposoby ubiegania się o dotację

O dotację na przygotowanie i wydanie publikacji można się ubiegać na dwa sposoby:

 

 • W przypadku kwot do 3000 złotych zalecamy złożenie wniosku o dotację w ramach formy dotacji "4x3 prosta sprawa!". Informacje na ten temat znajdują się w dziale Inne sposoby dofinansowania.
 • Przy wyższych kwotach należy złożyć pisemny wniosek (bez konkretnego formularza) zawierający szczegółowy plan finansowy, który uwzględnia przewidywane koszty, wkład własny oraz wnioskowaną dotację. Ten rodzaj dofinansowania jest przez nas stosowany tylko w wyjątkowych przypadkach, gdyż w przeciwieństwie do wymiany młodzieży nie można tu dofinansować uczestników i kosztów podróży według stawek zryczałtowanych. Wysokość dotacji ustalamy indywidualnie i jest to kwota, która pokrywa tylko część kosztów.

 

Jeśli treści publikacji skierowane są do organizatorów wymiany szkolnej należy przesłać wniosek do biura w Warszawie.

 

Jeśli publikacja porusza tematykę ważną z punktu widzenia pozaszkolnej wymiany młodzieży, proszę kierować się do poczdamskiego referatu wspierania.

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW