Menu

Dotacje do praktyk w Niemczech

W ramach edukacji zawodowej dotujemy indywidualne oraz grupowe praktyki młodzieży. Przyznajemy dofinansowanie niezależnie od branży. Wspieramy zarówno pielęgniarki, piekarzy, jak i ekonomistów.

Grupa docelowa

 • polscy i niemieccy uczniowie szkół zawodowych lub innych szkół, którzy są zainteresowani odbyciem praktyki,
 • studenci i młodzi pracownicy z obu krajów.

   

Złóż wniosek

Wniosek o dotację PNWM można złożyć

 

 • w trybie online z portalu internowego OASE lub
 •  

 • w sposób tradycyjny, wypełniając (odręcznie lub komputerowo) formularz wspólnego wniosku. W punkcie "Rodzaj projektu" należy zaznaczyć podpunkt "Praktyka". Formularze do pobrania oraz szczegółowe informacje na temat składania wniosków w sposób tradycyjny znajdują się w dziale: Składanie wniosku.

 

Wniosek składa praktykant (jego pracodawca bądź reprezentowana przez niego organizacja) wspólnie z placówką przyjmującą.

Kryteria uzyskania dotacji: gospodarz = niemiecka szkoła

Jeśli po stronie niemieckiej gospodarzem i organizatorem projektu jest szkoła, obowiązuje:

 

 • Pobyt służy orientacji lub edukacji zawodowej, a nie działalności zarobkowej.
 • Czas trwania praktyki lub hospitacji jest nie krótszy niż cztery dni i nie dłuższy niż trzy miesiące.
 • Górna granica wieku praktykantów wynosi 26 lat.

 

Pytania dot. praktyk szkolnych, proszę kierować do referatu wymiany szkolnej w Warszawie.

Kryteria uzyskania dotacji do wszystkich innych rodzajów praktyk

W przypadku praktyk, które organizują inne instytucje (nie szkoła niemiecka!) obowiązuje:

 

 • Pobyt służy doskonaleniu zawodowemu, a nie działalności zarobkowej.
 • Czas trwania praktyki jest nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż trzy miesiące.
 • Górna granica wieku praktykantów wynosi 26 lat.
 • Wyjazd nie może być obowiązkową praktyką podyktowaną programem studiów.
 • W jednym zakładzie mogą pracować maksymalnie dwaj praktykanci z jednego kraju, których pobyt dofinansowuje PNWM.

 

Pytania dot. tego rodzaju praktyk proszę kierować do referatu pozaszkolnej wymiany młodzieży w Poczdamie.

Hospitacje w pozaszkolnej wymianie młodzieży

W ramach "wymiany pozaszkolnej" dotujemy również hospitacje:

 

 • Grupą docelową są pracownicy stowarzyszeń, placówek młodzieżowych i innych organizacji.
 • Są to indywidualne pobyty w kraju sąsiada, służące zapoznaniu się z codzienną pracą organizacji partnerskiej.
 • Czas trwania hospitacji może wynosić mniej niż miesiąc.
 • W hospitacjach mogą brać udział osoby powyżej 26 roku życia.
 • Tematyka wyjazdu musi być związana z międzynarodową wymianą młodzieży lub pracą z młodzieżą.

Nie można łączyć dotacji

Proszę pamiętać, że dotacji PNWM nie można łączyć z równoczesnym dofinansowaniem:

 

 • ze środków Federalnego Planu dla Dzieci i Młodzieży (Kinder- und Jugendplan des Bundes),
 • z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach wymiany międzynarodowej.

   

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW