Menu

Projekty w kraju trzecim

Od 2018 roku Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) może dofinansowywać spotkania trójstronne realizowane w kraju, z którego pochodzi trzeci partner. Na ten cel PNWM przeznacza ok. 1% rocznego budżetu wspierania.

Informacje ogólne

1. W przypadku projektów polsko-niemieckich z państwami Partnerstwa Wschodniego oraz Rosji lub realizowanych na ich terenie obowiązują specjalne uregulowania! Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj.

2. Obowiązują aktualne wytyczne PNWM.

3. Wnioski są rozpatrywane bezpośrednio przez biura PNWM w Warszawie i Poczdamie, a nie przez jednostki centralne PNWM.

4. Wszystkie dokumenty księgowe i dokumenty rozliczeniowe muszą być przechowywane przez wnioskodawcę przez okres pięciu lat od momentu zakończenia projektu.

Jakie warunki muszą zostać spełnione?

5. Ci sami partnerzy z Polski, Niemiec i kraju trzeciego w ciągu ostatnich 5 lat zrealizowali wspólnie co najmniej po jednym projekcie w Polsce i w Niemczech.

6. Jeżeli zrealizowane wcześniej projekty nie były dofinansowane ze środków PNWM, wnioskodawca musi udokumentować ich realizację.

Jak wspiera PNWM?

7. O dofinansowanie do kosztów programu i pośredników językowych w kraju trzecim może starać się partner z Polski lub partner z Niemiec, który we wniosku nanosi swoje dane jako GOSPODARZ.

  • Projekty, które odbywają się w jednym z krajów Europy Środkowej i Wschodniej (nie dotyczy Partnerstwa Wschodniego i Rosji –  patrz specjalne uregulowania wyżej)

O dofinansowanie do kosztów programu i pośredników językowych występuje z reguły partner z Polski i wnioskuje w walucie PLN.
Jeśli o dofinansowanie do kosztów programu występuje partner z Niemiec, kwota dofinansowanie zostanie przeliczona na EUR według stawek ryczałtowych w PLN. 

  • Projekty w kraju trzecim z partnerami z pozostałych krajów

O dofinansowanie do kosztów programu pośredników językowych występuje z reguły partner z Niemiec i wnioskuje w walucie EUR.

Jeśli o dofinansowanie do kosztów programu występuje partner z Polski, kwota dofinansowanie zostanie przeliczona na PLN, według stawek ryczałtowych w EUR. 

  • Koszty podróży do kraju trzeciego dla uczestników z Polski i Niemiec są obliczane zgodnie ze stawkami wynikającymi z wytycznych PNWM.

 

8. Spotkania przygotowawcze i podsumowujące dla mieszanego zespołu kadry kierowniczej w kraju trzecim jest możliwe wg wyżej opisanych zasad, tj. o dofinansowanie do kosztów takiego seminarium występuje GOSPODARZ.

9. Seminaria przygotowawcze i podsumowujące młodzieży w ich własnym kraju są wspierane zgodnie z Wytycznymi PNWM. O dofinansowanie do kosztów takiego seminarium dla uczestników z kraju trzeciego występuje GOSPODARZ.

10. PNWM nie przyznaje z reguły pełnych stawek wynikających z wytycznych PNWM. Ich wysokość uzależniona jest od sytuacji finansowej PNWM w danym roku kalendarzowym. O wysokość stawek przyznawanych w danym roku kalendarzowym mogą Państwo zapytać w biurze PNWM w Warszawie lub Poczdamie. 

 

Jak złożyć wniosek?

11. W celu złożenia wniosku proszę użyć formularza pdf. "Wspólny wniosek". Prosimy nie składać wniosków online za pośrednictwem portalu OASE.

12. Partner, który składa wniosek o dofinansowanie do kosztów programu i pośredników językowych, przyjmuje rolę strony GOSPODARZA we wniosku. Może nim być tylko partner z Polski lub partner z Niemiec.

13. Tym samym rolę gościa przyjmuje drugi partner z Polski lub partner z Niemiec.

14. Dane partnera z kraju trzeciego uzupełniane są w załączniku "Projekt trójstronny”, w którym punkt 2 pozostaje niewypełniony.

15. Punkt 9 "Wspólnego wniosku" dotyczący dofinansowania do kosztów podróży jest wypełniany zarówno przez partnera z Polski, jak i z Niemiec (punkt 9 wniosku w formacie pdf. musi zatem zostać wypełniony dwa razy, w przypadku partnera niemieckiego w walucie EUR, w przypadku partnera polskiego w walucie PLN, niezależnie od tego, który partner złożył wniosek o dofinansowanie do kosztów programu w kraju trzecim).

Jak rozliczyć wniosek?

16. Aby rozliczyć dotację, należy przedłożyć takie same dokumenty, jakie są wymagane przy rozliczaniu projektów polsko-niemieckich. Listę wymaganych dokumentów otrzymają Państwo wraz z decyzją o dofinansowaniu.

17. Dofinansowanie do kosztów programu i pośredników językowych należy wypłacić partnerowi z kraju trzeciego za pokwitowaniem. Dowód przekazania tych środków należy dołączyć do rozliczenia.

18. Wymagane jest sporządzenie szczegółowego zestawienia wydatków oraz źródeł ich finansowania. Wydatki w walucie kraju trzeciego muszą być przeliczone na EUR lub PLN (walutę wnioskodawcy) – należy podać źródło i datę kursu waluty. Dokumenty wystawione w języku innym niż polski lub niemiecki należy opisać w jednym z tych języków. W zestawieniu muszą zostać oddzielnie podane koszty projektu trójstronnego oraz ew. koszty seminariów przygotowawczego i/lub podsumowującego.

19. Kopie wymaganych rachunków i paragonów muszą zostać poświadczone (za zgodność z oryginałem) przez polskiego lub niemieckiego wnioskodawcę i opisane w języku polskim lub niemieckim.

20. W przypadku kontroli GOSPODARZ jest zobowiązany przedłożyć PNWM kopie wszystkich rachunków i faktur dotyczących poniesionych kosztów w kraju trzecim, które zostały pokryte ze środków PNWM.

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW