Menu

Projekty w kraju trzecim

Od 2018 roku Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) może dofinansowywać spotkania trójstronne realizowane w kraju, z którego pochodzi trzeci partner. Na ten cel PNWM przeznacza ok. 1% rocznego budżetu wspierania.

Informacje ogólne

1. W przypadku projektów polsko-niemieckich z państwami Partnerstwa Wschodniego oraz Rosji lub realizowanych na ich terenie obowiązują specjalne uregulowania! Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj.

2. Obowiązują aktualne wytyczne PNWM.

3. Wnioski są rozpatrywane przez biura PNWM w Warszawie lub Poczdamie, bądź też przez właściwą jednostkę centralną PNWM – według zwyczajowych kompetencji.

4. Wszystkie dokumenty księgowe i dokumenty rozliczeniowe muszą być przechowywane przez wnioskodawcę przez okres pięciu lat od momentu zakończenia projektu.

Jakie warunki muszą zostać spełnione?

5. Ci sami partnerzy z Polski, Niemiec i kraju trzeciego w ciągu ostatnich 5 lat zrealizowali wspólnie co najmniej po jednym projekcie w Polsce i w Niemczech.

6. Jeżeli zrealizowane wcześniej projekty nie były dofinansowane ze środków PNWM, wnioskodawca musi udokumentować ich realizację.

Jak wspiera PNWM?

7. O dofinansowanie do kosztów programu i pośredników językowych w kraju trzecim może starać się partner z Polski lub partner z Niemiec, który we wniosku nanosi swoje dane jako GOSPODARZ.

  • Projekty, które odbywają się w jednym z krajów Europy Środkowej i Wschodniej (nie dotyczy Partnerstwa Wschodniego i Rosji –  patrz specjalne uregulowania wyżej)

O dofinansowanie do kosztów programu i pośredników językowych występuje z reguły partner z Polski i wnioskuje w walucie PLN.
Jeśli o dofinansowanie do kosztów programu występuje partner z Niemiec, kwota dofinansowanie zostanie przeliczona na EUR według stawek ryczałtowych w PLN. 

  • Projekty w kraju trzecim z partnerami z pozostałych krajów

O dofinansowanie do kosztów programu pośredników językowych występuje z reguły partner z Niemiec i wnioskuje w walucie EUR.

Jeśli o dofinansowanie do kosztów programu występuje partner z Polski, kwota dofinansowanie zostanie przeliczona na PLN, według stawek ryczałtowych w EUR. 

  • Koszty podróży do kraju trzeciego dla uczestników z Polski i Niemiec są obliczane zgodnie ze stawkami wynikającymi z wytycznych PNWM.

 

8. Spotkania przygotowawcze i podsumowujące dla mieszanego zespołu kadry kierowniczej w kraju trzecim jest możliwe wg wyżej opisanych zasad, tj. o dofinansowanie do kosztów takiego seminarium występuje GOSPODARZ.

9. Seminaria przygotowawcze i podsumowujące młodzieży w ich własnym kraju są wspierane zgodnie z Wytycznymi PNWM. O dofinansowanie do kosztów takiego seminarium dla uczestników z kraju trzeciego występuje GOSPODARZ.

10. PNWM nie przyznaje z reguły pełnych stawek wynikających z wytycznych PNWM. Ich wysokość uzależniona jest od sytuacji finansowej PNWM w danym roku kalendarzowym. O wysokość stawek przyznawanych w danym roku kalendarzowym mogą Państwo zapytać w biurze PNWM w Warszawie lub Poczdamie. 

 

Jak złożyć wniosek?

11. W celu złożenia wniosku proszę użyć formularza pdf. "Wspólny wniosek". Prosimy nie składać wniosków online za pośrednictwem portalu OASE.

12. Partner, który składa wniosek o dofinansowanie do kosztów programu i pośredników językowych, przyjmuje rolę strony GOSPODARZA we wniosku. Może nim być tylko partner z Polski lub partner z Niemiec.

13. Tym samym rolę gościa przyjmuje drugi partner z Polski lub partner z Niemiec.

14. Dane partnera z kraju trzeciego uzupełniane są w załączniku "Projekt trójstronny”, w którym punkt 2 pozostaje niewypełniony.

15. Punkt 9 "Wspólnego wniosku" dotyczący dofinansowania do kosztów podróży jest wypełniany zarówno przez partnera z Polski, jak i z Niemiec (punkt 9 wniosku w formacie pdf. musi zatem zostać wypełniony dwa razy, w przypadku partnera niemieckiego w walucie EUR, w przypadku partnera polskiego w walucie PLN, niezależnie od tego, który partner złożył wniosek o dofinansowanie do kosztów programu w kraju trzecim).

Jak rozliczyć wniosek?

16. Aby rozliczyć dotację, należy przedłożyć takie same dokumenty, jakie są wymagane przy rozliczaniu projektów polsko-niemieckich. Listę wymaganych dokumentów otrzymają Państwo wraz z decyzją o dofinansowaniu.

17. Dofinansowanie do kosztów programu i pośredników językowych należy wypłacić partnerowi z kraju trzeciego za pokwitowaniem. Dowód przekazania tych środków należy dołączyć do rozliczenia.

18. Wymagane jest sporządzenie szczegółowego zestawienia wydatków oraz źródeł ich finansowania. Wydatki w walucie kraju trzeciego muszą być przeliczone na EUR lub PLN (walutę wnioskodawcy) – należy podać źródło i datę kursu waluty. Dokumenty wystawione w języku innym niż polski lub niemiecki należy opisać w jednym z tych języków. W zestawieniu muszą zostać oddzielnie podane koszty projektu trójstronnego oraz ew. koszty seminariów przygotowawczego i/lub podsumowującego.

19. Kopie wymaganych rachunków i paragonów muszą zostać poświadczone (za zgodność z oryginałem) przez polskiego lub niemieckiego wnioskodawcę i opisane w języku polskim lub niemieckim.

20. W przypadku kontroli GOSPODARZ jest zobowiązany przedłożyć PNWM kopie wszystkich rachunków i faktur dotyczących poniesionych kosztów w kraju trzecim, które zostały pokryte ze środków PNWM.

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW