Menu

Dotacje PNWM w wymianie szkolnej

W procedurze wspierania rozróżniamy obszary wymiany szkolnej i pozaszkolnej wymiany młodzieży. W zależności od rodzaju projektu, o którego dofinansowanie się Państwo starają, zwracają się Państwo albo do referatu wspierania wymiany pozaszkolnej (w biurze poczdamskim) lub do referatu wspierania wymiany szkolnej (w biurze warszawskim).

Wymiana szkolna - co to jest?

Projekt jest uznawany za wymianę szkolną, jeśli partnerem projektu po stronie niemieckiej jest szkoła (partner polski nie musi być szkołą!) a organizatorami wymiany są nauczyciele i oni sprawują opiekę nad uczestnikami projektu.

Cel wymiany szkolnej

Celem naszej działalności jest integracja młodzieży z Polski i Niemiec. Chcemy, aby poprzez różnorodne projekty młodzi ludzie poznali się i doświadczyli życia codziennego w kraju sąsiada. Takie przeżycia prowadzą często do przedłużenia znajomości po wspólnym projekcie - do prywatnych odwiedzin, korespondencji mailowej itp. - i o to właśnie chodzi!

   

Kryteria uzyskania dofinansowania

 

Formalne:

 • Uczniowie są w wieku od 12 do 26 lat (w uzasadnionych przypadkach dopuszczamy udział młodszych uczniów).
 • Projekt wymiany trwa co najmniej cztery co najwyżej 28 dni wspólnie realizowanego programu.
 • Liczba uczestników jest zrównoważona, czyli w spotkaniu bierze udział mniej więcej tylu uczniów z Polski co
  z Niemiec.
 • Liczba opiekunów jest adekwatna do wielkości grupy.
 • Wniosek o dotację (formularz "Wspólny wniosek") należy złożyć najpóźniej na trzy miesiące przed datą rozpoczęcia projektu.

 

Merytoryczne:

 • Polski i niemiecki partner wymiany wspólnie planują projekt i razem składają wniosek.
 • Uczniowie z obu krajów wspólnie realizują punkty programu, które mają na celu integrację grupy polskiej
  i niemieckiej.
 • Uczniowie aktywnie uczestniczą w planowaniu treści projektu.
 • Spotkanie nie może mieć charakteru czysto turystycznego.

 

Warto wiedzieć:

 • Dotujemy projekty wszystkich rodzajów szkół, również szkół zawodowych i specjalnych.
 • Organizatorzy mogą samodzielnie ustalać treści wymiany.
 • Program nie musi być realizowany w szkole i na zajęciach lekcyjnych.
 • Dotujemy również podróże do miejsc pamięci realizowane bez partnera i spotkania z uczniami z trzeciego kraju.
 • Nasza dotacja ma charakter dofinansowania i nie pokrywa całości kosztów projektu.

Przygotowanie i podsumowanie

 

   

Zespół organizacyjny

Z naszych doświadczeń wynika, że sukces projektu w dużej mierze zależy od dobrego przygotowania i podsumowania wymiany, szczególnie w przypadku nowych partnerstw. Od Państwa zależy, jak długo będzie trwało spotkanie przygotowawcze lub podsumowujące, my jednak możemy dofinansować dwa dni spotkania jednego lub drugiego.

 

   

Uczniowie

Przygotowanie i podsumowanie jest ważne również dla uczniów biorących udział w wymianie. Dlatego przyznajemy dotacje na organizację seminariów przygotowawczych i podsumowujących. Możemy dofinansować maksymalnie dwa dni takich spotkań.

   

Jednostki centralne PNWM - partnerzy w procesie wspierania

PNWM ściśle współpracuje z tzw. jednostkami centralnymi, które opracowują część wniosków na projekty w ramach wymiany szkolnej. Pracownicy jednostek udzielają także wspracia merytorycznego przy planowaniu, realizacji i rozliczaniu projektu. Jeśli chcą się Państwo dowiedzieć, do której jednostki centralnej złożyć wniosek o dotację, proszę skorzystać z naszej wyszukiwarki.

   

Wymiana szkolna w regionie przygranicznym

Za „przygraniczne" uznajemy następujące województwa: Zachodniopomorskie, Lubuskie i Dolnośląskie. Natomiast po stronie niemieckiej są to kraje związkowe Meklemburgia-Pomorze Przednie, Brandenburgia, Berlin i Saksonia.

 

Jeżeli projekt odbywa się w regionie przygranicznym i bierze w nim udział młodzież lokalna dopuszamy możliwość realizacji krótszego programu (nawet jednodniowego). Dopuszczamy również uczestnictwo uczniów poniżej 12 roku życia (patrz informacja do pobrania w prawej kolumnie).

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW