Menu

Rozliczenie projektu

Poniżej znajdują się informacje dotyczące rozliczenia projektu. Warto pamiętać o następujących krokach:

Zbieranie dokumentów

Należy zebrać wszystkie dokumenty (faktury, rachunki) i wypełnić odpowiedni formularz. Najlepiej opierać się przy tym na „liście kontrolnej rozliczenia", którą otrzymali Państwo wraz z wstępną decyzją.

Potwierdzenie udziału w projekcie

  • Prosimy pamiętać, aby każdy uczestnik projektu lub – w przypadku gdy uczestnik nie ukończył 16. roku życia – jego prawny opiekun wypełnił i podpisał formularz „Potwierdzenie udziału”.
  • Na podstawie wypełnionych „Potwierdzeń udziału” organizatorzy projektu wypełniają formularz „Zbiorcza lista uczestników projektów”, zaznaczając w nim, gdzie przechowywane są oryginały „Potwierdzeń udziału”. Na organizatorach projektu spoczywa obowiązek przechowywania całej dokumentacji przez okres 5 lat w celu ewentualnej kontroli.
  • Opiekunowie z Polski i Niemiec poświadczają „Zbiorczą listę uczestników projektu” swoimi podpisami i załączają ją do dokumentacji rozliczeniowej.

Kopie rachunków

Proszę dołączyć do rozliczenia kopie tych rachunków, o które prosiliśmy w decyzji wstępnej. Rachunki oryginalne pozostają u Państwa. Kosztów rzeczowych i osobowych nie rozliczamy.

Termin rozliczenia

Wszystkie dokumenty należy przesłać w ciągu dwóch miesięcy po zakończeniu projektu tam, skąd otrzymali Państwo decyzję o przyznaniu dotacji (a więc bezpośrednio do PNWM lub do odpowiedniej jednostki centralnej). Terminy nadsyłania rozliczeń do jednostek centralnych mogą odbiegać od tych przyjętych w PNWM.

Ostateczna kwota dotacji

Następnie kontrolujemy poprawność i kompletność dokumentacji i jeszcze raz obliczamy kwotę dofinansowania - odpowiednio do rzeczywistej liczby uczestników projektu, dni zrealizowanego programu i poniesionych kosztów.

 

Uwaga! W rozliczeniu nie możemy uwzględnić uczestników, dni programu i kosztów, o które Państwo nie wnioskowali przed projektem.

Przelew dotacji

Po ustaleniu ostatecznej sumy dofinansowania i odjęciu od niej sumy przelanej przed projektem zaliczki otrzymują Państwo pozostała kwotę. W niektórych przypadkach prosimy o zwrot części wypłaconej dotacji.

Przechowywanie dokumentacji

Do pięciu lat po zakończeniu projektu mamy prawo do kontroli dokumentów. Przez ten czas należy zachować kompletną dokumentację zrealizowanego projektu.

 

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW