Menu

Rozliczenie projektu

Poniżej znajdują się informacje dotyczące rozliczenia projektu. Potrzebne formularze można pobrać z prawej kolumny. Rozliczając projekt warto pamiętać o następujących krokach:

Zbieranie dokumentów

Należy zebrać wszystkie dokumenty (faktury, rachunki) i wypełnić odpowiedni formularz. Najlepiej opierać sie przy tym na „liście kontrolnej rozliczenia", którą otrzymali Państwo wraz z decyzją wstępną.

 

Prosimy pamiętać o starannym wypełnianiu list uczestników. Powinny one zawierać:

  • kompletne dane adresowe,
  • informacje o wieku uczestników
  • oraz być opatrzone ich własnoręcznymi podpisami.
  • Opiekunowie z Polski i Niemiec poświadczają listy swoimi podpisami.

Kopie rachunków

Proszę dołączyć do rozliczenia kopie tych rachunków, o które prosiliśmy w decyzji wstępnej. Rachunki oryginalne pozostają u Państwa. Kosztów rzeczowych i osobowych nie rozliczamy.

Termin rozliczenia

Wszystkie dokumenty należy przesłać w ciągu dwóch miesięcy po zakończeniu projektu tam, skąd otrzymali Państwo decyzję o przyznaniu dotacji (a więc bezpośrednio do PNWM lub do odpowiedniej jednostki centralnej). Terminy nadsyłania rozliczeń do jednostek centralnych mogą odbiegać od tych przyjętych w PNWM.

Ostateczna kwota dotacji

Następnie kontrolujemy poprawność i kompletność dokumentacji i jeszcze raz obliczamy kwotę dofinansowania - odpowiednio do rzeczywistej liczby uczestników projektu, dni zrealizowanego programu i poniesionych kosztów.

 

Uwaga! W rozliczeniu nie możemy uwzględnić uczestników, dni programu i kosztów, o które Państwo nie wnioskowali przed projektem.

Przelew dotacji

Po ustaleniu ostatecznej sumy dofinansowania i odjęciu od niej sumy przelanej przed projektem zaliczki otrzymują Państwo pozostała kwotę. W niektórych przypadkach prosimy o zwrot części wypłaconej dotacji.

Przechowywanie dokumentacji

Do pięciu lat po zakończeniu projektu mamy prawo do kontroli dokumentów. Przez ten czas należy zachować kompletną dokumentację zrealizowanego projektu.

 

 

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW

Powyżej znajdują się formularze potrzebne do rozliczenia dotacji na projekt do wypełnienia odręcznie lub na komputerze (za pomocą programu Adobe Reader wersja 9)

 


Pozostałe formularze znajdują się w punkcie "Składanie wniosku".