Menu

Rozliczenie projektu

Poniżej znajdują się informacje dotyczące rozliczenia projektu. Potrzebne formularze można pobrać z prawej kolumny. Rozliczając projekt warto pamiętać o następujących krokach:

Zbieranie dokumentów

Należy zebrać wszystkie dokumenty (faktury, rachunki) i wypełnić odpowiedni formularz. Najlepiej opierać sie przy tym na „liście kontrolnej rozliczenia", którą otrzymali Państwo wraz z decyzją wstępną.

 

Prosimy pamiętać o starannym wypełnianiu list uczestników. Powinny one zawierać:

  • kompletne dane adresowe,
  • informacje o wieku uczestników
  • oraz być opatrzone ich własnoręcznymi podpisami.
  • Opiekunowie z Polski i Niemiec poświadczają listy swoimi podpisami.

Kopie rachunków

Proszę dołączyć do rozliczenia kopie tych rachunków, o które prosiliśmy w decyzji wstępnej. Rachunki oryginalne pozostają u Państwa. Kosztów rzeczowych i osobowych nie rozliczamy.

Termin rozliczenia

Wszystkie dokumenty należy przesłać w ciągu dwóch miesięcy po zakończeniu projektu tam, skąd otrzymali Państwo decyzję o przyznaniu dotacji (a więc bezpośrednio do PNWM lub do odpowiedniej jednostki centralnej). Terminy nadsyłania rozliczeń do jednostek centralnych mogą odbiegać od tych przyjętych w PNWM.

Ostateczna kwota dotacji

Następnie kontrolujemy poprawność i kompletność dokumentacji i jeszcze raz obliczamy kwotę dofinansowania - odpowiednio do rzeczywistej liczby uczestników projektu, dni zrealizowanego programu i poniesionych kosztów.

 

Uwaga! W rozliczeniu nie możemy uwzględnić uczestników, dni programu i kosztów, o które Państwo nie wnioskowali przed projektem.

Przelew dotacji

Po ustaleniu ostatecznej sumy dofinansowania i odjęciu od niej sumy przelanej przed projektem zaliczki otrzymują Państwo pozostała kwotę. W niektórych przypadkach prosimy o zwrot części wypłaconej dotacji.

Przechowywanie dokumentacji

Do pięciu lat po zakończeniu projektu mamy prawo do kontroli dokumentów. Przez ten czas należy zachować kompletną dokumentację zrealizowanego projektu.

 

 

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW