Menu
 1. Kiedy trzeba złożyć wniosek w PNWM, a kiedy rozliczyć?

  Kompletny wniosek należy złożyć do PNWM lub do właściwej jednostki centralnej (patrz pyt. 3) najpóźniej na trzy miesiące przed rozpoczęciem programu. Zalecamy składanie wniosku online, za pomocą portalu internetowego OASE, co przyspieszy proces opracowania wniosku. Korzystanie z portalu OASE wymaga zarejestrowania się w systemie OASE. Po zrealizowaniu programu mają Państwo dwa miesiące na jego rozliczenie.

 2. Gdzie i w ilu egzemplarzach należy składać wniosek?

  Zalecamy składanie wniosku online, za pomocą portalu internetowego OASE , co przyspieszy proces opracowania wniosku. Korzystanie z portalu OASE wymaga zarejestrowania się w systemie OASE.

  Jeśli zdecydują się Państwo na złożenie wniosku papierowego, na miejsce składania wniosku (i następnie rozliczenia) ma wpływ rodzaj organizowanej wymiany, a nie miejsce programu (Polska/Niemcy). Jeśli organizują Państwo wymianę szkolną - proszę przesłać wniosek do biura warszawskiego PNWM lub odpowiedniej jednostki centralnej PNWM (patrz pyt. 3/4). Jeśli wymianę pozaszkolną (także sportową) - proszę przesłać wniosek do biura w Poczdamie lub odpowiedniej jednostki centralnej (patrz pyt. 3/4). Aby przyspieszyć opracowanie Państwa wspólnych wniosków, prosimy o przekazywanie kopii wniosków w odpowiedniej wersji językowej także do jednostki centralnej PNWM, której ewentualnie podlega Państwa niemiecki partner.

  Część wniosków rozpatrują nasze jednostki centralne (np. euroregiony, organizacje dachowe, jednostki landowe); w sprawie wniosku należy się wtedy kontaktować się bezpośrednio z nimi. Aby sprawdzić, do której jednostki Państwo należą, proszę skorzystać z naszej wyszukiwarki jednostek centralnych.

 3. Co to jest jednostka centralna PNWM?

  Jednostka centralna jest dla PNWM instytucją partnerską, która dysponuje określoną częścią budżetu Organizacji i na określonym obszarze odpowiada za rozpatrywanie wniosków oraz dofinansowanie projektów wymian. I tak np. są jednostki centralne odpowiedzialne za dany kraj związkowy w Niemczech, za euroregion, za organizacje i szkoły katolickie, czy też grupy harcerskie itd. Jeśli mają Państwo problem z przyporządkowaniem swojej organizacji do odpowiedniej jednostki centralnej, proszę skorzystać z naszej wyszukiwarki jednostek centralnych.

 4. Kiedy spotkanie ma charakter szkolny, a kiedy pozaszkolny?

  Projekt jest uznawany za wymianę szkolną, jeśli partnerem projektu po stronie niemieckiej jest szkoła (partner polski nie musi być szkołą!), a organizatorami wymiany są nauczyciele i oni sprawują opiekę nad uczestnikami projektu. W innych wypadkach mamy do czynienia z pozaszkolną wymianą młodzieży.

 5. W jakim języku trzeba wypełnić wniosek?

  Jeśli składają Państwo wniosek do polskiej jednostki centralnej PNWM, wniosek powinien być wypełniony w języku polskim. Jeśli w ramach tego samego wniosku niemiecki partner ubiega się o dofinansowanie we właściwej mu niemieckiej jednostce centralnej, powinien złożyć do niej wniosek w wersji niemieckojęzycznej.

 6. Czy na stronie wniosku "Potwierdzenie danych projektu" muszą być oryginalne podpisy czy wystarczy faks/skan?

  Aby zarejestrować wniosek w PNWM, dopuszczamy potwierdzenie przesłane faksem/jako skan. Jednak jak najszybciej należy dosłać oryginalne potwierdzenia obu partnerów (podpisy i pieczątki) pocztą.

 7. Czyje konto należy wskazać we wniosku?

  Podane we wniosku konto musi należeć do wnioskodawcy lub organu nadzorującego daną instytucję (np. ośrodki samorządu terytorialnego). W przypadku szkół możliwe jest posługiwanie się kontem rady rodziców lub organu prowadzącego.

 8. Co to są stawki zryczałtowane i jaka jest ich wysokość?

  PNWM przyznaje dofinansowanie w postaci ryczałtu na osobodzień wspólnego programu. Wysokość stawki ryczałtowej zależy od rodzaju zakwaterowania uczestników. Aktualna wysokość stawek ryczałtowych opublikowana jest w Wytycznych wspierania PNWM.

  Tabela stawek zryczałtowanych PNWM 

  UWAGA: Podane stawki są stawkami maksymalnymi. Realne dofinansowanie jest zwykle mniejsze, a jego wysokość uzależniona od bieżącej sytuacji budżetowej PNWM.

 9. Co obejmuje dotacja do kosztów programu?

  Na koszty programu składają się w szczególności koszty zakwaterowania, wyżywienia, transport w miejscu realizacji projektu, bilety wstępu, materiały robocze, ewent. honoraria (umowy o dzieło/umowy zlecenia) związane z programem.

  UWAGA: Dotacja PNWM nie obejmuje zakupu środków trwałych.

 10. Co oznacza"dzień programu"?

  Dni programu to dni w ramach projektu mające charakter spotkania, w trakcie których realizowane są wspólne merytoryczne punkty programu dla uczestników z Polski i Niemiec, ewent. kraju trzeciego. PNWM przyznaje dotacje w formie stawek ryczałtowych na poszczególne dni programu.

  UWAGA: Liczba dni programu nie zawsze pokrywa się z liczbą noclegów.

 11. Jak obliczyć dotację do kosztów podróży (również dla kraju trzeciego)?

  Maksymalną wysokość dofinansowania kosztów podróży mogą Państwo sprawdzić, korzystając z naszego kalkulatora kosztów podróży – wystarczy podać kod pocztowy miejsca wyjazdu i realizacji programu oraz ich nazwę, aby otrzymać kwotę przysługującą na jednego uczestnika (tam i z powrotem). Obliczanie odległości odbywa się za pomocą Google Maps. Maksymalna stawka dofinansowania podróży grup polskich do Niemiec wynosi 0,48 PLN za kilometr, a podróży grup niemieckich do Polski – 0,12 EUR za kilometr. Kilometry oblicza się na podstawie podanej trasy w jedną stronę.

   

  Uczestnicy z kraju trzeciego mogą otrzymać dofinansowanie do kosztów podróży od granicy z Polską lub Niemcami do miejsca realizacji programu. Dotację tą wypłacamy na konto gospodarza z prośbą o przekazanie partnerowi.

   

  UWAGA: Stawki podane w kalkulatorze są stawkami maksymalnymi. Realne dofinansowanie jest zwykle mniejsze, a jego wysokość uzależniona od bieżącej sytuacji budżetowej PNWM.

 12. Co to jest "zestawienie kosztów i źródeł finansowania?

  Rozliczając projekt, należy wymienić (najlepiej tabelarycznie) wszystkie poniesione koszty. Nie ma koniczności przesyłania kopii wszystkich pojedynczych rachunków. W podobny sposób należy przedstawić źródła finansowania (dotacja PNWM, sponsorzy, inne środki, wkład własny). Ważne jest, by suma wszystkich wpływów (źródeł finansowania) była równa sumie wszystkich wydatków (kosztów).

 13. Czy wraz z rozliczeniem PNWM musi otrzymać oryginalne rachunki?

  Wraz z rozliczeniem powinni przesłać Państwo wyłącznie te potwierdzone za zgodność kopie lub oryginały rachunków i faktur, o które poprosiliśmy w załączniku do decyzji wstępnej. Wymagamy jednak, by przechowywali Państwo oryginały wszystkich rachunków i faktur oraz całej dokumentacji przez pięć lat od zakończenia programu w celu ewentualnej kontroli.

 14. Jak wypełnić arkusz kontrolny po realizacji programu?

  Po realizacji programu należy wypełnić prawą stronę dokumentu „Arkusz kontrolny. Decyzja wstępna". Znajdują się tam pola do wpisania faktycznej liczby uczestników, liczby dni programu oraz przyznanej stawki dofinansowania na jedną osobę. W przypadku rozliczenia kosztów podróży należy wpisać liczbę uczestników oraz kwotę przyznanej stawki dofinansowania dla jednego uczestnika. Pod tabelą prosimy o podanie całkowitych kosztów programu/podróży. Pod tabelą należy własnoręcznym podpisem potwierdzić prawdziwość danych zawartych w rozliczeniu. Podpis może złożyć osoba odpowiedzialna za projekt.

  UWAGA: W rozliczeniu nie możemy uwzględnić uczestników, dni programu i kosztów, o które Państwo nie wnioskowali przed projektem.

 15. Jak PNWM ustala ostateczną kwotę dofinansowania?

  Ostateczną kwotę dofinansowania obliczamy po realizacji programu po sprawdzeniu poprawności i kompletności przesłanych do nas dokumentów rozliczeniowych. Kwotę dofinansowania ustalamy odpowiednio do rzeczywistej liczby uczestników projektu, dni zrealizowanego programu i poniesionych kosztów.

  UWAGA: W rozliczeniu nie możemy uwzględnić uczestników, dni programu i kosztów, o które Państwo nie wnioskowali przed projektem.

 16. Kiedy wpłynie dofinansowanie od PNWM?

  Przyznana zaliczka na realizację projektu przelewana jest z reguły cztery tygodnie przed rozpoczęciem programu w wysokości 70% przyznanej kwoty dofinansowania. Ostateczna kwota dofinansowania zostaje obliczona po realizacji programu, po sprawdzeniu przedłożonych dokumentów rozliczeniowych. Jeśli Państwa wniosek opracowuje jednostka centralna, w sprawie możliwości wypłaty zaliczki prosimy skontaktować się z pracownikiem jednostki.

 17. Co to jest placówka kształceniowa?

  Za placówkę kształceniową uznaje się tylko taką instytucję, która spełnia następujące kryteria:

  - możliwość zakwaterowania i wyżywienia we własnym budynku

  - sale do pracy pedagogicznej

  - zatrudniony na etacie personel pedagogiczny, uczestniczący merytorycznie w realizacji projektu (zatrudnienie czasowe lub na podstawie umów-zleceń nie jest wystarczające)

  - własny roczny program placówki kształceniowej z uwzględnieniem własnych przedsięwzięćDrukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW